Kategorie
Poradnik

Forward

Czym są transakcje forward?

Kontrakty forward należą razem z transakcjami futures do grupy kontraktów terminowych. Forward to transakcja dla której cena wykonania ustalana jest w chwili zawierania transakcji, natomiast moment dostawy towaru lub waluty lub rozliczenia finansowego następuje w określonym z góry momencie w przyszłości. Rozliczenie finansowe forwardu stosowane jest w przypadku, gdy strona kupująca nie jest zainteresowana fizyczną dostawą towaru lub waluty. Od kontraktów futures forward różni się jedynie brakiem standaryzacji. Kontrakty forward zawiera się bowiem na tzw. rynkach OTC (ang. over the counter) co sprawia, że zarówno kupujący jaki sprzedający narażeni są na większe ryzyko niedotrzymania warunków transakcji przez drugą stronę transakcji. Kontrakt forward ma swoją historię w czasach kiedy przedsiębiorcy chcieli zabezpieczyć swój biznes w długim okresie i zawierali umowy na dostawę różnych towarów po określonej wcześniej cenie. Obecnie za pomocą tego typu instrumentów można zabezpieczyć się przed wszystkim przez ryzykiem walutowym.

Forwardy walutowe

Forward walutowy to umowa, na podstawie której dwie strony zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji walutowej kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty w określonym dniu w przyszłości oraz po określonym w momencie zawierania transakcji kursie. Wartość ustalanego kursy zależy od kilku czynników: okresu, na jaki zawierana jest transakcja, różnicy stóp procentowych między walutami  biorącymi udział w przewalutowaniu oraz od aktualnego kursu rynkowego.

Z transakcjami forward nie wiążą się żadnego dodatkowe koszty, to znaczy bank nie pobiera żadnych opłat za przyszłą wymianę walut ze swoim klientem.

Rozliczenie transakcji forward

Rozliczenie fizyczne transakcji forward wykorzystywane jest przez firmy które faktycznie potrzebują danej waluty na przykład do uregulowania swoich zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów. Z kolei rozliczenie finansowe (tzw. cash settlement) używane jest przez podmioty, które chcą się zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Rozliczenie finansowe polega bowiem na wypłacie różnicy między kursem transakcji forward a aktualnym kursem w dniu rozliczenia tego kontraktu.

Zalety forwardów walutowych

Walutowe transakcje forward pozwalają przedsiębiorcom na zróżnicowane działania w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym. Przede wszystkim kontrakty terminowe forward pozwalają zabezpieczyć się w określonym horyzoncie czasowym poprzez zawarcie nawet całej serii kontraktów. Długość trwania kontraktu może wahać się od 3 dni aż do 2 lat. Firma może zawrzeć jeden kontrakt długoterminowy lub serie kontraktów o różnej długości, aby zapewnić sobie ciągły przepływ gotówki. Forwardy pozwalają również planować strategię biznesową bez konieczności szacowania przyszłych kursów walut i uwzględniania różnych rodzajów ryzyk a także oceniania potencjalnych konsekwencji zmian na runku FOREX. Kontrakty walutowe forward posiadają także bardzo przejrzysty i jasny sposób rozliczania oraz możliwość indywidualnej parametryzacji zlecenia. Daje to więcej możliwości dostosowania instrumentu do potrzeb klienta, bez jego zbędnej komplikacji. 

Przykład kontraktu forward

Polska firma posiadająca do zapłacenia faktury w EUR, z terminem płatności przypadającym za 30 dni, może zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym poprzez zawarcie walutowego kontraktu forward. Zakładamy, że w momencie zawierania kontraktu kurs EUR wynosił 4,3955 zł., a firma potrzebuje 20 000 EUR. Zawarcie kontraktu forward z kursem 4,3955 oznacza, że za 30 dni z jej konta pobranie zostanie dokładnie 4,3955* 20 000 czyli 87 910 zł, bez względu na aktualny kurs EUR/PLN na rynku FOREX. Jednocześnie bank przelewa na konto klienta zakontraktowane 20 000 EUR.


Jeżeli aktualny kurs EUR w momencie rozliczania transakcji wynosił więcej niż 4,3955, możemy mówić o tym, że klient zyskał. Faktura którą byłby zmuszony uregulować bez zawierania transakcji forward byłaby bowiem więcej warta w przeliczeniu na złotówki, co zwiększyłoby jego koszty. W przeciwnym wypadku, tzn. gdyby kurs EUR był niższy niż 4,3955, klient straciłby na zawarciu kontraktu, bowiem kupując zwyczajnie walutę na rynku FOREX, mógłby zapłacić za fakturę mniej niż 87 910 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *